Paste this code as high in the of the page as possible:

הסכם הלוואה- תחרות צעדים ראשונים 

בין: מט"י   מצד אחד
 
לבין: היזם מצד שני
 
הואיל: ומט"י מפעיל, בשיתוף פעולה עם הקרן לירושלים וקרן דן דוד, תחרות בשם "צעדים ראשונים - First Steps"
והואיל: והיזם מעוניין להשתתף בתחרות ועמד בתנאי ההשתתפות על פי תקנון תחרות "צעדים ראשונים - First Steps".
והואיל: והיזם הציג בפני מט"י וועדת השיפוט את הפעילות היזמית העסקית, אשר בכוונתו להפעיל במסגרתה (להלן: "פעילות היזם")
והואיל: והיזם נבחר על ידי וועדת השיפוט במסגרת התחרות
והואיל: והיזם מעוניין לקבל את ההלוואה ממט"י ולהשתמש בהלוואה אך ורק לצורך פעילות היזם
והואיל: וברצון הצדדים להסדיר את מערכת היחסים החוזית ביניהם, כמפורט בהסכם זה
 
 
 
לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:
  1. כללי
1.1 המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
1.2 כותרות הסעיפים להסכם זה נועדות למטרת נוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנות ההסכם.
1.3 ההסכם מנוסח בלשון זכר אך מתייחס לגברים ונשים כאחד.

2. מצגי היזם

2.1 היזם מצהיר ומתחייב כי ברשותו מצויים, וימשיכו להיות מצויים, כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים לצורך פעילות היזם, ובכל הנוגע לפעילות היזם שהינה פעילות עתידית מצהיר ומתחייב היזם כי ברשותו יהיו מצויים, וימשיכו להיות מצויים, כל האישורים ו/או ההיתרים ו/או הרישיונות הנדרשים לצורך פעילות היזם.
2.2 היזם מצהיר ומתחייב כי ברשותו מצויים, וימשיכו להיות מצויים, כל היכולת, הידע, המיומנות, הניסיון, כח האדם והאמצעים הטכנולוגיים הנדרשים לצורך פעילות היזם, ובכל הנוגע לפעילות היזם שהינה פעילות עתידית מצהיר ומתחייב היזם כי ברשותו יהיו מצויים וימשיכו להיות מצויים, כל היכולת, הידע, המיומנות, הניסיון, כח האדם והאמצעים הטכנולוגיים הנדרשים לצורך פעילות היזם.
2.3 היזם מצהיר ומתחייב, כי בהתקשרותו בהסכם זה ו/או בביצוע חיוביו על פיו, אין משום הפרת הסכם ו/או התחייבות כלפי צד שלישי ו/או הפרת הוראות כל דין.
2.4 היזם מצהיר ומתחייב, כי לא ידוע לו על מניעה ו/או הגבלה חוקית, חוזית, כספית, טכנית ו/או אחרת, ביחס להתקשרותו בהסכם זה ו/או ביחס לביצוע חיוביו על פיו.
2.5 היזם מצהיר ומתחייב כי לא היה ואיננו מעורב בהסתבכות כלכלית כלשהי, ובכלל זה כי לא הוכרז מעולם כפושט רגל, וכי לא מונה כונס נכסים וכן לא מונה מפרק ו/או כונס נכסים לתאגיד שהוא היה בעל ענין בו, במישרין או בעקיפין. כן מצהיר ומתחייב היזם כי לא מתנהלים בעניינו ו/או בקשר עם תאגיד שהוא בעל ענין בו הליכי פשיטת רגל/כינוס/פירוק, לפי העניין, וכי אין למיטב ידיעתו כל סיבה לפתיחת הליכים כאמור.
2.6 היזם מצהיר ומתחייב כי אישר את תקנון פרויקט "צעדים ראשונים "First Steps, כהגדרתו בסעיף 8 להלן, וכי הוא עומד בכל תנאי ההשתתפות המופיעים בסעיף 4.1 לתקנון תחרות "צעדים ראשונים "First Steps.
2.7 היזם מצהיר ומתחייב כי לא החסיר ו/או השמיט מידע כלשהו שנדרש לגלותו, לרבות במסגרת מילוי טופס הגשת המועמדות לפרויקט ו/או מידע נוסף שמן הראוי לגלותו למט"י.

3. ההלוואה
בכפוף למילוין המלא והמדויק של כל התחייבויות היזם על פי הסכם זה, לשביעות רצונו של מט"י, יעמיד מט"י ליזם הלוואה, והיזם יקבל את ההלוואה ממט"י, הכל בתנאים המפורטים להלן: 3.1 ההלוואה הינה בסך של _______________ (ובמילים:___________________) כפי שהוחלט על ידי ועדת השיפוט על פי שיקול דעתה הבלעדי. (להלן – "ההלוואה").
3.2 ההלוואה לא תישא ריבית. ההלוואה תהא צמודה לשינויים במדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במידה והמדד המפורסם יהיה שלילי, החזר ההלוואה לא יפחת והיזם הנבחר ישלם את התשלומים כפי שהיו עד אותו חודש, ללא עדכון בסכום.
3.3 מלוא סכום הקרן הצמודה של ההלוואה יוחזר למט"י, ב-60 תשלומים חודשיים, רצופים ושווים. אחת לשנה ייערך חישוב לפיו יגבו הפרשי המדד, אם יהיו (רק בכיוון חיובי). 

3.4 על כל תשלום שבפיגור תחול ריבית פיגורים בשיעור הנהוג בבנק דיסקונט לישראל בע"מ לגבי משיכות יתר לא מאושרות של לקוחות פרטיים (להלן: "ריבית פיגורים").
3.5 היזם מתחייב כי ההלוואה תשמש לצרכי פעילות חברת היזם, כפי שהוצגה על ידי היזם בפני מט"י, בלבד ולא לשום מטרה אחרת ולמסור למט"י על פי דרישתו דיווחים מילוליים וכספיים מאומתים על ידי רואה חשבון.
3.6  על מנת לסייע להנצחת תוכנית "צעדים ראשונים First Steps" וכהכרת תודה על העזרה המוענקת, היזמים הזוכים יתבקשו להעמיד תרומה התנדבותית לסיוע ועידוד יזמות (כדוגמא הרצאה או כל פעולה התנדבותית אחרת).

4. פירעון ההלוואה ופירעון מיידי

4.1 היזם מתחייב בזאת לפרוע את ההלוואה בתוך 60 חודשים ממועד מתן ההלוואה, כמפורט בסעיף 3.3 לעיל ובהתאם לשאר תנאי הסכם זה על ידי הוראת קבע.
תנאי להעמדת המימון, הוא קבלת אישור הרשאה לחיוב חשבון.
4.2 סכום "יתרת ההלוואה" (המוגדר ככולל את הקרן, הפרשי הצמדה וריבית פיגורים), יעמוד לפירעון מיידי בכל אחד מהמקרים הבאים, אלא אם הסכים מט"י אחרת:
4.2.1 היזם הוכרז פושט רגל או ננקטו נגדו הליכי פשיטת רגל או הוכרז פסול דין או נפטר.
4.2.2 הוטל עיקול על נכסי היזם ו/או חברת היזם, והעיקול לא הוסר תוך 10 ימים מיום הטלתו.
4.2.3 היזם ו/או חברת היזם עשו פעולה כלשהי שיש בה כדי לצמצם את פעילותם העסקית באופן העלול לפגוע ביכולת היזם לעמוד בהתחייבויותיו על פי הסכם זה ו/או נפגמה יכולתם הכלכלית של היזם ו/או חברת היזם, באופן שיש בו לדעת מט"י באופן סביר, כדי לפגוע ביכולת היזם לקיים את התחייבויותיו על פי הסכם זה.
4.2.4 אם היזם ו/או חברת היזם מפגרים בשני תשלומים או יותר של ההלוואה.
4.2.5 נעשה שימוש בכספי ההלוואה לצרכים בלתי חוקיים ו/או לצרכים שאינם תואמים את פעילות היזם, כפי שהוצגה בפני מט"י.
4.2.6 התקיימה אחת מהסיבות המאפשרות למט"י לעכב ו/או לבטל את ההסכם, כמפורט בסעיף 5.2 להלן.
4.3 בגין כל המקרים המפורטים לעיל, לא תהיה ליזם כל דרישה או טענה או תביעה כנגד מט"י.
4.4 היזם מתחייב להודיע למט"י על קרות אחד מן המקרים המפורטים לעיל תוך 48 שעות מקרות המקרה.

5. תקופת ההסכם

5.1 הסכם זה יכנס לתוקף עם חתימתם של הצדדים, ויעמוד בתוקפו כל עוד לא הסתיימו חיובי הצדדים על פיו.
5.2 מט"י יהא רשאי לעכב או לבטל הסכם זה, כולו או חלקו, מבלי לגרוע מן הסעדים המוקנים לה על פי דין, באחד ו/או יותר מן המקרים הבאים:
5.2.1 היזם לא עמד בתנאי ההשתתפות הקבועים בתקנון תחרות "צעדים ראשונים "First Steps.
5.2.2 היזם מסר למט"י פרטים אשר אינם נכונים, מלאים, שלמים, חוקיים ועדכניים.
5.2.3 התברר למט"י כי הצהרה כלשהי מהצהרות היזם בהסכם זה אינה נכונה.
5.2.4 הפרה יסודית מצד היזם של ההסכם.
5.2.5 הפרה לא יסודית מצד היזם אשר לא תתוקן לשביעות רצון מט"י בתוך שבעה ימים.
5.2.6 פגיעה בשמו הטוב של מט"י מצד היזם.
5.2.7 כל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את ההתקשרות.
5.3 בגין כל המקרים המפורטים לעיל, לא תהיה ליזם כל דרישה או טענה או תביעה כנגד מט"י ו/או מי מחבריו ו/או עובדיו ו/או מנהליו.
 
6. פעילות לקידום הפרויקט

6.1 לצורך קידומה של תחרות "צעדים ראשונים "First Steps השותפות המפעילות תהינה זכאיות על פי שיקול דעתן הבלעדי, לפרסם ו/או לשווק את תחרות "צעדים ראשונים "First Steps ו/או כל חומר שיסופק להן על ידי היזם, לרבות פרטיו המזהים ודמותו של היזם, בין באמצעות או מכוח התקשרויות חוזיות עם צדדים שלישיים בתמורה ו/או שלא בתמורה, ובין בדרכים אחרות, ובכל כלי ו/או אמצעי תקשורת, ללא שום מגבלת זמן, אופן, דרך, מקום ומדיה, וללא כל צורך בקיום תנאי מוקדם כלשהו (להלן: "פעילות הקידום").
6.2 היזם וחברת היזם לא יהיו זכאים לשום תמורה, בכסף ו/או בשווה כסף, בגין פעילות קידום, מצד מט"י ו/או השותפים המפעילים ו/או צדדים שלישיים. היזם מוותר בזאת על כל טענה ביחס לפעילות הקידום וביחס לפגיעה ו/או הפרה של זכויות כלשהן במסגרת פעילות הקידום.
6.3 היזם מסכים בזאת להתראיין, להצטלם ולהשתתף, ללא תמורה, בפרסומים בנוגע לתחרות "צעדים ראשונים "First Steps, מטעם מט"י ו/או השותפות המפעילות, לרבות כתבות, סרטוני וידאו, דיונים מקוונים בפורומי אינטרנט וכיו"ב.
6.4 היזם מסכים בזאת לקבל חומר פרסומי, על ידי מט"י ו/או השותפות המפעילות ו/או צדדים שלישיים, בעקבות השתתפותו בתחרות "צעדים ראשונים "First Steps.

7. אחריות ושיפוי

7.1 היזם מתחייב לפצות ו/או לשפות את מט"י ו/או את השותפות המפעילות ו/או כל צד ג' בגין כל נזק, פגיעה, הפסד והוצאה שייגרמו להם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל מעשה ו/או מחדל שלו ו/או מי מטעמו ו/או עבורו, מכל מין וסוג, בכל הקשור לביצועו או אי ביצועו של הסכם זה, כולו או חלקו.
7.2 למען הסר ספק, אחריותו של היזם כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים.
7.3 היזם אחראי בלעדית לטפל, באופן מהיר, מלא ונאות, בכל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, של מט"י ו/או צד שלישי, שתועלה כלפיו והוא יודיע על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה ועל הטיפול בה, ללא דיחוי, למט"י. היזם לא יתפשר ולא ינהל משא ומתן לפשרה, בגין כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, בלי קבלת הסכמת מט"י, מראש ובכתב.
בכל מקרה שבו יינקט הליך משפטי כלשהו כנגד מט"י, היזם ישתף פעולה עם מט"י, בכל דרך סבירה, בהתגוננות ו/או בטיפול בהליך המשפטי האמור, על חשבון היזם.
7.4 למען הסר ספק, כל הוראות סעיף זה, על סעיפיו הקטנים, יחולו גם לאחר תום תקופת ההסכם.

8. תקנון תחרות "צעדים ראשונים First Steps"

תקנון תחרות "צעדים ראשונים "First Steps  יחול על הצדדים ויחייב את היזם ו/או חברת היזם, לכל דבר וענין.
תקנון תחרות "צעדים ראשונים "First Steps מצ"ב כנספח א' להסכם זה, כחלק בלתי נפרד ממנו.  

9. אחריות היזם לחברת היזם

9.1 היזם הינו האחראי הבלעדי לכל פעילות חברת היזם, הן כלפי עצמו והן כלפי צדדים שלישיים. היזם מצהיר ומתחייב להודיע על כך לכל צד שלישי, עמו הוא ו/או חברת היזם באים במגע. היזם מתחייב כי חברת היזם תאשרר הסכם זה ותפעל על-פי כל הוראותיו.
9.2 היזם מתחייב כי אין ולא יהיו לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מט"י ו/או מי מחבריו ו/או עובדיו ו/או מנהליו, בנוגע לניהול, התנהגות, הסכמים, התוצאות הטכנולוגיות, המסחריות והעסקיות (או כל תוצאה אחרת) שלו ו/או של חברת היזם.
9.3 היזם הינו האחראי הבלעדי לתשלום כל מס, היטל, אגרה וכיוצא בזה, לרבות שינוי בשיעוריהם, אם וככל שיחולו, עקב השתתפות היזם בתחרות  "צעדים ראשונים "First Steps ו/או התאגדותו כחברת היזם ו/או פעילות היזם ו/או קבלת ההלוואה ו/או הסכם זה.
9.4 היזם הינו האחראי הבלעדי להעסקת עובדיו, תנאי עבודתם ותשלום שכרם וכל מס, היטל, אגרה וכיוצא בזה, לרבות שינוי בשיעוריהם, אם וככל שיחולו, עקב השתתפות היזם בתחרות "צעדים ראשונים "First Steps ו/או התאגדותו כחברת היזם ו/או פעילות היזם ו/או קבלת ההלוואה ו/או הסכם זה.

10. דיווחים למט"י

10.1 היזם יערוך וימסור למט"י, על פי דרישתו, כל מסמך וכל דו"ח עסקי ו/או כספי שיתבקש על ידו, וכן יעדכן את מט"י, על פי דרישתו, גם בעל פה, על פעילות חברת היזם. במידה ותימסר דרישה ממט"י, היזם מתחייב למסור למט"י דיווחים מילולים וכספיים –מאומתים על ידי רואה חשבון.
10.2 היזם מתחייב להביא לידיעת מט"י ולאישורו, באופן מידי, כל שינוי מהותי שחל ו/או שעומד לחול, בפעילות חברת היזם, בהשוואה לפעילות שהוצגה בפני מט"י.

11. מט"י

11.1 אין בהסכם זה כדי להקנות ליזם ו/או לחברת היזם יותר מאשר נאמר בו באופן מפורש ו/או זכויות כלשהן, מכל מין וסוג, בקרן או בשותפות המפעילות.
11.2 היזם ו/או חברת היזם אינם רשאים להשתמש בשם מט"י ו/או או בשם השותפות המפעילות ו/או בשם מי מחבריה ו/או עובדיה ו/או מנהליה לצורך פעילותם ו/או עסקיהם, אלא לאחר קבלת הסכמה, מראש ובכתב.

12. תחרות "צעדים ראשונים First Steps" 

12.1 אין בהסכם זה כדי להקנות ליזם ו/או לחברת היזם זכויות כלשהן, מכל מין וסוג, בתחרות.
12.2 זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים וזכויות מוסריות, וכן זכויות הבעלות, השימוש וההפצה, וכל זכות אחרת, בתחרות, לרבות פעילות הקידום, שייכים לשותפות המפעילות ולהן בלבד.

13. סודיות

היזם ישמור בסוד כל מידע שהינו ו/או עשוי להיות בבחינת סוד מקצועי, מסחרי או טכנולוגי (או סוד מכל סוג אחר), אותו הוא קיבל, אליו הוא נחשף או אשר נגלה לו בדרך אחרת במסגרת יחסיו עם מט"י ועם השותפות המפעילות.  

14. הוראות כלליות

14.1 הסכם זה מבטל ומחליף כל פרסום, סיכום, מצג, התחייבות והבנה קודמים שנעשו, אם וככל שנעשו, על ידי מט"י ו/או השותפות המפעילות, בין בעל פה ובין בכתב (למעט תקנון תחרות "צעדים ראשונים "First Steps, אשר חל בין הצדדים, בנוסף להסכם זה), והוא בא במקומם.
14.2 על הוראות הסכם זה ו/או ביצוע חיוביהם של הצדדים על פיו יחולו חוקי מדינת ישראל בלבד.
14.3 סמכות השיפוט הבלעדית לדיון בהוראות הסכם זה ו/או ביצוע חיוביהם של הצדדים על פיו נתונה לבתי המשפט המוסמכים באיזור ירושלים בלבד.
14.4 היזם וחברת היזם אינם רשאים להמחות ו/או להעביר, במישרין ו/או בעקיפין, את זכויותיהם ו/או חובותיהם ו/או ביצועם על פי הסכם זה לצד שלישי, אלא לאחר קבלת הסכמה מראש ובכתב של מט"י.
14.5 אף צד להסכם זה, וכן חברת היזם, לא יצהירו, יציגו מצג, יקבלו על עצמו התחייבות, יאשרו התחייבות או יבצעו אותה, במישרין ו/או בעקיפין, בשמו של הצד השני ו/או מטעמו.
14.6 מוסכם בזאת כי בין הצדדים לא מתקיימים שום יחסי עובד- מעביד, שליחות, הרשאה, נציגות או סוכנות, והסכם זה אינו מיועד ליצור ואינו יוצר בפועל שום יחסים כאלו בין הצדדים. העובדים שיועסקו על ידי צד להסכם הינם עובדיו בלבד, ואין בינם לבין הצד השני שום יחסי עובד מעביד.
14.7 מוסכם בזאת כי כל המועסקים על ידי צד כלשהו, לרבות מנהליו, עובדיו, נציגיו ושלוחיו, לא יהיו זכאים, בשום מקרה, לקבל מן הצד האחר תשלום, תמורה, פיצוי, הטבה, או זכויות, לרבות מכוח דין, נוהג או מנהג, עקב ההתקשרות בהסכם זה, ביצועו או סיומו.
14.8 כל דחיה, ארכה, הקלה ו/או אי שימוש בזכויות המוקנות לצד על פי ההסכם ו/או הוראות הדין לא ייחשבו כויתור מצד אותו צד על זכויותיו, אלא אם כן ניתנה על כך הודעה מפורשת.
14.9 מס בולים, ככל שיחול על הסכם זה, ישולם על ידי היזם.
14.10 הודעות תישלחנה על פי הכתובות המפורטות במבוא להסכם זה. כל הודעה תיחשב כמתקבלת בתוך 72 שעות ממועד משלוחה בדואר רשום; בתוך 24 שעות ממועד משלוחה בפקסימיליה או דואר אלקטרוני; או מיידית, עם קבלתה בדואר שליחים או מתן אישור הצד שכנגד לקבלתה.


 
           __________________                                                     ____________________
                   חתימת היזם                                                                      חתימת מט"י ירושלים
 
מצורף נספח א' להסכם - התקנון 

צרו איתנו קשר
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
קורסים, תכניות ושירותים נוספים
רוצים ללמוד, להקים עסק או לקבל הלוואה מיוחדת?
אל תסתבכו! בחרו את אחת מהאופציות ואחד היועצים שלנו יחזור אליכם.
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פנייתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
השותפים שלנו לדרך
מט"י ירושלים
מט"י  ירושלים מניעים את עולם היזמות קדימה.  חלוצי הפתרונות ליזמים ולבעלי עסקים.