Paste this code as high in the of the page as possible:

תחרות צעדים ראשונים - תקנון


 תחרות
"צעדים ראשוניים - First steps"
בתמיכת קרן דן דוד
 
ת ק נ ו ן

1. תחרות "צעדים ראשונים First Steps"

התחרות התאפשרה בתמיכת קרן דן דוד, הקרן לירושלים ובאמצעות מט"י ירושלים, כולם אחראים על ביצוע נאות של פרויקט "צעדים ראשונים First Steps".
מט"י ירושלים נבחר לנהל את הפרויקט ויהיה אחראי על הפעלתו, הסכם התקשרות עם היזם/ים, ביטול התקשרות, גביית התשלומים, מעקב אחר התקדמות המיזם וכדומה.
תקנון זה נקבע ע"י ועדת היגוי שהוקמה ע"י קרן דן דוד, קרן ירושלים ומט"י ירושלים.

1.1 תחרות "צעדים ראשונים - First Steps" מיועדת לסייע ליזמים בתחילת דרכם, המעוניינים להקים עסק, על ידי מתן הלוואה ממט"י (כהגדרתה בסעיף 2.1 להלן), ללא חיוב בריבית וללא מתן בטוחות לעצם החזרת ההלוואה.

1.2 כל יזם / בעל עסק אשר עומד בתנאי ההשתתפות, כמפורט להלן בסעיף 4.1, זכאי להציג מועמדות לתחרות "צעדים ראשונים First Steps".

1.3 ועדת השיפוט של התחרות רשאית לבחור מספר מיזמים מבין המיזמים של היזמים שיציגו את מועמדותם. עם כל יזם שייבחר (להלן: "היזם הנבחר") ייחתם ההסכם, כהגדרתו בסעיף 2.5 להלן וכמפורט להלן בסעיף 7.1 .

1.4 היזם יקבל את ההלוואה ממט"י ירושלים ויחזיר את ההלוואה  למט"י ירושלים בהתאם להוראות ההסכם כאמור.  

2. הגדרות

בתקנון זה תהיה למונחים הבאים המשמעות כמפורט להלן:
2.1 "קרן דן דוד" - קרן דן דוד
2.2 "מט"י"– מרכז לטיפוח יזמות בירושלים
2.3 "הקרן לירושלים " – הקרן לירושלים
2.4 "ועדת השיפוט" ו/או "הועדה"ועדה הכוללת את נציגי מט"י, נציג קרן דן דוד, ונציגים בכירים מקרב הקהילה העסקית בירושלים.
2.5 "תחרות "צעדים ראשונים First Steps" ו/או "התחרות" – תחרות "צעדים ראשונים First Steps" שבמסגרתה ניתנת, בין היתר, הלוואה ליזם על ידי קרן דן דוד, באמצעות  מט"י ירושלים בתנאים שיחתמו עם מט"י ירושלים והמפורטים בהסכם כהגדרתו בתקנון זה.
2.6 "ההסכם" – הסכם שבין מט"י ליזם, כמפורט בסעיף 7.1 להלן.

3. תקופת תחרות "צעדים ראשונים - First Steps"

3.1  להלן לוח הזמנים לתחרות:
שלבי התחרות תאריך
שלב 1 -  תחילת פרסום התחרות 30/12/2021
שלב 2 -  הרשמה לתחרות 30/12/21- 30/1/22
שלב 3 -  מועד אחרון להגשת הבקשות 30/1/22 עד חצות
שלב 4 -  הודעה ליזמים* שהפרויקטים שלהם עולים לחצי גמר, כ- 10 פרויקטים. 20/02/2022
שלב 5 -  הודעה ליזמים* שלא ממשיכים בתחרות 22/02/2022
שלב 6 -  הדרכה להכנת תכנית עסקית והצגתה בפני השופטים  28/2/2022
בין השעות 10:00-14:00
שלב 7 -  הכנה והגשת תכנית עסקית 1-30/03/22
שלב 8 -  מועד אחרון להגשת תכנית עסקית 30/3/22 עד חצות
שלב 9 -  בחינת התוכניות העסקיות ע"י השופטים 3-5/04/22
שלב 10- שני ימי הצגת הפרויקטים ע"י היזמים בפני ועדת השיפוט 6/04/2022  ו-  7/04/2022
שלב 11- הודעה ליזמים* על תוצאות ועדת השיפוט
בקשה מהזוכים להכין את ההסכם והוראת קבע.
10-11/04/2022
שלב 12- חתימת הסכמים בין מט"י ליזמים הזוכים 24-27/04/22
שלב 13- טקס חלוקת ההלוואות לזוכים 01/05/2022
 
 *ההודעות יישלחו לפי האימייל ומספר הטלפון שצוינו בבקשה

3.2 ועדת ההיגוי רשאית לערוך שינויים ועדכונים בכללי התחרות ושומרת לעצמה את הזכות, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לקבוע את מועד ההתחלה, להפסיק או להאריך את התחרות כולה או כל שלב ממנה, בכל עת, מכל סיבה שהיא.
3.3 למען הסר ספק, בכל מקרה של שינוי בתקופת התחרות, לא תהיה ליזם, לרבות ליזם הנבחר, שום דרישה, תביעה, טענה או עילה, מכל מין וסוג, כלפי מט"י ו/או תחרות "צעדים ראשונים - First Steps", לרבות בגין עלויות ו/או הוצאות ו/או נזקים שנגרמו לו לצורך הגשת מועמדותו לתחרות "צעדים ראשונים First Steps".

4. תנאי ההשתתפות בתחרות "צעדים ראשונים First Steps"

4.1  לצורך השתתפות בתחרות "צעדים ראשונים First Steps" על היזם לעמוד בכל התנאים המצטברים הבאים:
4.1.1 התחרות אינה מיועדת למימון מיזמים בתחום הטכנולוגי (היי טק, סטארט אפ ועוד) ו/או מיזמים בהם נדרשת תקופת מחקר ופיתוח ארוכה.
4.1.2 היזם יציג בפני מט"י על גבי טפסי ההשתתפות בתחרות את פעילות המיזם, אשר עבורה בלבד תינתן ההלוואה על ידי מט"י (להלן: "פעילות המיזם").
4.1.3 היזם מתחייב כי פעילות היזם הינה יזמות עסקית בעלת סיכויי הצלחה, אשר מתקיימת ו/או עתידה להתקיים בירושלים.
4.1.4 היזם מתחייב כי לפעילות היזם ניתנו כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים על פי כל דין, ככל שנדרשו, וכי ביחס לפעילות היזם שהינה פעילות עתידית יתקבלו כל הרישיונות, ההיתרים והאישורים על פי כל דין, ככל שיידרשו.
4.1.5 היזם מתחייב כי אין בפעילות היזם משום עבירה על החוק או פגיעה כלשהי בזכויות צדדים שלישיים.
4.1.6  היזם לא הוכרז מעולם כפושט רגל ולא מונה כונס נכסים וכן לא מונה מפרק ו/או כונס נכסים לתאגיד שהוא היה בעל ענין בו, במישרין או בעקיפין.
4.1.7 היזם מתחייב לעמוד בכל תנאי תקנון זה.
4.1.8 היזם מתחייב כי אם ייבחר על ידי ועדת השיפוט, הרי שהוא יעמוד בכל תנאי ההסכם.
4.1.9 היזם הינו בגיר ואזרח/תושב מדינת ישראל.

4.2 הגשת מועמדות מטעם היזם לתחרות "צעדים ראשונים First Steps" מהווה הצהרה והתחייבות מצד היזם כי קרא את כל הוראות תקנון זה והסכים להן.

4.3 למען הסר ספק, במידה וועדת השיפוט לא תבחר, מכל סיבה שהיא, ביזם, לא תהיה ליזם שום דרישה, תביעה, טענה או עילה, מכל מין וסוג, כלפי הוועדה ו/או תחרות "צעדים ראשונים - First Steps", לרבות בגין עלויות ו/או הוצאות ו/או נזקים שנגרמו לו לצורך הגשת מועמדותו לתחרות "צעדים ראשונים - First Steps".

4.4 היזם יוכל להציג מועמדות לתחרות "צעדים ראשונים - First Steps" לצורך השתתפות בפעילות מיזם אחד בלבד.

5. מהלך התחרות

5.1 רישום לתחרות-  יעשה באמצעות הטופס האלקטרוני המצ"ביש להעלות בטופס הרישום קורות חיים ותקציר מנהלים.
ניתן למלא את הטופס בשפה העברית או באנגלית. יש לצרף לטופס הרישום את המסמכים הבאים:

5.1.1 קורות חיים של היזם באורך של עד עמוד. 

5.1.2 תקציר מנהלים באורך של עד 2 עמודים.
התקציר צריך להתייחס לנקודות הבאות: רקע על היזם, המניע לפתיחת העסק, מהות העסק, המבנה הארגוני, מספר מועסקים צפויים, הסביבה התחרותית ויתרון יחסי, שיווק, סיכויי רווח, מטרת ההלוואה, ערך מוסף, הון עצמי שיושקע במיזם ויתרון העסק הזה על פני עסקים אחרים לקבלת ההלוואה.
פורמט תקציר מנהלים לדוגמא מצורף 
כאן.

5.2 עלייה לחצי הגמר לאחר סגירת הרישום לתחרות: צוות מומחים ממט"י ירושלים יבחן את כלל תקצירי המנהלים שהוגשו ויחליט על המועמדים שממשיכים לשלב חצי הגמר. מועמדים אלו יצטרכו להכין תכנית עסקית מפורטת, על בסיס הפורמט הנמצא באתר התחרות.

5.3 ועדת השיפוט- התכניות העסקיות של המועמדים הסופיים ימסרו לחברי ועדת השיפוט של התחרות לבחינה על פי אמות מידה מוסכמות מראש (על פי סעיף 6.3). ועדת השיפוט תתכנס בשני תאריכים 6/04/22 ו 7/04/22. היזמים יתבקשו להגיע ולהציג את עיקרי התכנית העסקית בפני חברי הוועדה, בפרק זמן של עד 15 דקות הצגה.

5.4 בחירת הזוכים- היזמים שקיבלו את הציונים הגבוהים ביותר בוועדת השיפוט יבחרו כזוכים בתחרות. סכום ההלוואה שיינתן ליזם זוכה יהיה בין 200,000 ₪ ל- 400,000 ₪ וייקבע על פי שיקול דעתה של הוועדה (לרבות מימוש כנגד קבלות בהתאם לתוכנית ההשקעה שאושרה, מימוש בהתאם להתקדמות העסק או כל תנאי רלוונטי אחר לשלב המימוש).
* לוועדת השיפוט שמורה הזכות לשנות את סכום ההלוואה
הזוכים ידרשו לחתום על הסכם התקשרות ע"פ לוח הזמנים המצוין בסעיף 3.1 שלב 12.

5.5 ועדת השיפוט רשאית לחייב יזם לבצע שעות יעוץ וליווי עסקי כתנאי למימוש ההלוואה, כגון: התאגדות ומיסוי, יעוץ פיננסי ותזרים מזומנים, שיווק ומכירות, שיווק ופרסום בדיגיטל, אסטרטגיה עסקית, ניהול מלאי, ניהול כח אדם ועוד. תכנית הייעוץ תותאם ליזם באופן אישי בהתאם לצרכיו ולהתפתחותו העסקית.

5.6. הזוכים בתחרות ייקחו חלק בטקס הסיום שיתקיים ב-01/05/22 ההלוואה תינתן להם עם התקדמות המיזם ע"פ שיקול הדעת של מט"י ולא יאוחר מששה חודשים ממועד טקס סיום התחרות.

6. בחירה ביזם

6.1 במהלך תקופת תחרות "צעדים ראשונים - First Steps", רשאית הועדה, אך אינה מחויבת, לבחור יזם או יזמים מקרב כלל היזמים אשר הגישו מועמדות.
למען הסר ספק יובהר, כי הוועדה אינה מחויבת לבחור ביזם כלשהו, והיא אף יכולה להימנע מבחירה כלשהי ביזם ו/או ביזמים במהלך תקופת התחרות.

6.2 ועדת השיפוט נבחרת על ידי ועדת ההיגוי של התחרות ותהיה מורכבת מנציגי קרן דן דוד, הקרן לירושלים, מט"י ירושלים ונציגים בכירים מקרב הקהילה העסקית באזור.

6.3 הבחירה ביזם ובמיזם תיעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של ועדת השיפוט, וללא צורך בנימוק החלטתה, וליזם לא תהא שום זכות ערעור על החלטתה של ועדת השיפוט. אמות המידה אשר יעמדו בפני ועדת השיפוט יהיו: סיכויי הרווח והאיתנות הכלכלית, התרשמות אישית מהיזם, מידת היצירתיות והמקוריות של המיזם, פוטנציאל התעסוקה, הערך החברתי שבמיזם, מידת נחיצות ההלוואה להקמת המיזם וחוזק הקשר של המיזם לאזור ירושלים.

6.4 הבחירה ביזם אינה כפופה לדיני המכרזים ו/או החוזים, וועדת השיפוט תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בנימוק החלטותיה, אף לסרב לקבל יזם כלשהו לתחרות  "צעדים ראשונים - First Steps".

6.5 הועדה לא תהיה אחראית באופן כלשהו לכל טעות ו/או תקלה בגינם תימנע השתתפות מיזם כלשהו המעוניין להשתתף ו/או תימנע האפשרות מהיזם להיבחר כיזם הנבחר בתחרות  "צעדים ראשונים - First Steps".

7. עיקרי ההסכם

7.1  לאחר בחירת הועדה ביזם הנבחר, יידרש היזם הנבחר לחתום על הסכם בהתאם לנוסח בלינק הזה.
סכום ההלוואה שיינתן ליזם יהיה בין 200,000 ₪ ל- 400,000 ₪ (מאתיים עד ארבע מאות אלף ₪), כאשר גובה ההלוואה ייקבע על ידי ועדת השיפוט, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בנימוק החלטתה, וליזם לא תהא שום זכות ערעור על החלטתה של ועדת השיפוט (להלן: "ההלוואה").
* לוועדת השיפוט שמורה הזכות לשנות את סכום ההלוואה.
 
7.2 ההלוואה לא תישא ריבית. ההלוואה תהא צמודה לשינויים במדד המחירים לצרכן כפי שיפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במידה והמדד המפורסם יהיה שלילי, החזר ההלוואה לא יפחת והיזם הנבחר ישלם את התשלומים כפי שהיו עד אותו חודש, ללא עדכון בסכום.

7.3 מלוא סכום הקרן הצמודה של ההלוואה יוחזר למט"י, ב-60 תשלומים חודשיים, רצופים ושווים. אחת לשנה ייערך חישוב לפיו יגבו הפרשי המדד, אם יהיו (רק בכיוון חיובי). 

7.4 מובהר כי מט"י יהא רשאי, בכל עת, לעכב או לבטל את ההתקשרות עם היזם, אם יתברר לו כי היזם לא עמד בתנאי ההשתתפות ו/או מסר פרטים למט"י או לועדת השיפוט אשר אינם נכונים, מלאים, שלמים, חוקיים ועדכניים ו/או מכל סיבה אשר יש בה עפ"י דין לעכב או לבטל את ההתקשרות, כמפורט בהסכם.
במקרה כאמור יפצה ו/או ישפה היזם את מט"י ו/או כל צד ג' בגין כל נזק, פגיעה, הפסד והוצאה שייגרמו להם, לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, מיד עם דרישתם הראשונה.

8. פעילויות לקידום הפרויקט

8.1 לצורך קידומה של תחרות "צעדים ראשונים - First Steps"  קרן דן דוד, הקרן לירושלים ומט"י  ירושלים יהיו זכאים על פי שיקול דעתם הבלעדי, לפרסם ו/או לשווק את תחרות "צעדים ראשונים - First Steps" ו/או כל חומר שיסופק להם על ידי היזם, לרבות פרטיו המזהים ודמותו של היזם, בין באמצעות או מכוח התקשרויות חוזיות עם צדדים שלישיים בתמורה ו/או שלא בתמורה, ובין בדרכים אחרות, ובכל כלי ו/או אמצעי תקשורת, ללא שום מגבלת זמן, אופן, דרך, מקום ומדיה, וללא כל צורך בקיום תנאי מוקדם כלשהו (להלן: "פעילות הקידום").

8.2 היזם לא יהא זכאי לשום תמורה, בכסף ו/או בשווה כסף, בגין פעילות הקידום האמורה לעיל בסעיף 8.1. היזם מוותר בזאת על כל טענה ביחס לפעילות הקידום, לרבות בדבר פגיעה ו/או הפרה של זכויות כלשהן במסגרת פעילות הקידום.

8.3 היזם מסכים בזאת להתראיין, להצטלם ולהשתתף, ללא תמורה, בפרסומים בנוגע לתחרות "צעדים ראשונים - First Steps", לרבות כתבות, סרטוני וידאו, דיונים מקוונים בפורומי אינטרנט וכיו"ב.

9. כללי

9.1 בכל מקרה של סתירה או שוני בין התקנון לבין כל פרסום אחר, מכל סוג ומין, יגברו הוראות התקנון והן אשר תקבענה.
9.2 מסמך זה נוסח בלשון זכר אבל בכל מקום בו מופיע לשון זכר יש להתייחס כאילו צוין לשון נקבה ו/או זכר.

צרו איתנו קשר
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
קורסים, תכניות ושירותים נוספים
רוצים ללמוד, להקים עסק או לקבל הלוואה מיוחדת?
אל תסתבכו! בחרו את אחת מהאופציות ואחד היועצים שלנו יחזור אליכם.
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פנייתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
השותפים שלנו לדרך
מט"י ירושלים
מט"י  ירושלים מניעים את עולם היזמות קדימה.  חלוצי הפתרונות ליזמים ולבעלי עסקים.