Paste this code as high in the of the page as possible:

מחלקת מימון - נהלים ומדיניות ביטול

נהלים ומדיניות ביטול
העבודה במחלקת המימון מותאמת אישית לצרכי העסק והלקוח ועשויה להשתנות בהתאם.
 
הנני מאשר/ת, כי ידוע לי, שכל ייעוץ אשר יינתן לי על ידי צוות הכלכלנים, הינו בגדר המלצה בלבד. הייעוץ הינו עסקי בלבד ואין בו משום ייעוץ משפטי או מיסויי. האחריות ליישום העצות שאקבל, תחול עלי בלבד, ואני מוותר/ת בזאת על כל טענה של רשלנות ו/או הפרת חוזה ו/או הטעיה מצד המרכז לטיפוח יזמות.
הריני מאשר/ת:

 1. במסגרת זו אבקש כי תפנו לגוף המממן כמייצגי העסק או המיזם בבקשת מימון על פי נהלי הגוף המממן.
   
 2. ידוע לי כי קבלת המימון, בטחונות (סוג, היקף, שווי), ריביות ותנאים למימון נתונים לשיקול דעת הגוף המממן ו/או הבנקים ותלויה בגורמים נוספים כגון: הקצאות הבנקים לגוף המימון (תלוי הגוף המממן) וכי אין בכך משום התחייבות כלפיי בשום צורה לקבלת מימון כלשהו, לרבות מלוא או חלק מההלוואה או המענק ואין ביכולתי להתסמך על קבלת מימון כלשהו ולא תהיה לי כל טענה בקשר לכך. ידוע לי שסכום הגיוס המאושר הינו סך הסכומים שיאושרו על ידי הגורמים המממנים בלבד.
   
 3. אני מאשר/ת למט"י ירושלים, להעביר את המסמכים והמידע הכרוכים בהגשה לגופים המממנים הרלוונטיים לשם קבלת מימון, ולא תהיה לי כל טענה בקשר לכך.
   
 4. הנני מצהיר/ה ומתחייב/ת למסור למט"י ירושלים או מי מטעמו מידע מלא ולעדכן בתהליך המלא מול הגוף המממן. ידוע לי מט"י ירושלים יבסס את הערכותיו ואת פעילותו מול הגוף המממן על בסיס המידע והמצגים אשר קיבל ויקבל ממני. ידוע לי שחוסר מידע עשוי לגרום להכשיל את התהליך ולהוביל לנזק תדמיתי ו/או כספי לכלל הצדדים הנוגעים בדבר.
   
 5. תוקף המצאת המסמכים הנדרשים והמידע הנדרשים הינו עד 30 ימי עבודה מיום ביצוע התשלום. אי המצאת המסמכים עד למועד הנקוב, תוביל לביטול העסקה ללא זכות להחזר כספי.
   
 6. בקשה לביטול השירות ו/או החזר כספי תבוצע  בכתב בלבד, למייל של צוות הכלכלנים/היועץ המטפל.
   
 7. החזר כספי יבוצע על פי שיקול דעתו של הגורם המטפל, תוך התחשבות בסיבת הבקשה לביטול, סך העבודה שבוצעה, שעות הכלכלן שבוצעו בפועל עד למועד הגשת הבקשה לביטול.
   
 8. לרבות האמור לעיל, במידה ובקשת ההלוואה נכתבה והוגשה לגוף המממן, לא יינתן החזר כספי.

צרו איתנו קשר
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
קורסים, תכניות ושירותים נוספים
רוצים ללמוד, להקים עסק או לקבל הלוואה מיוחדת?
אל תסתבכו! בחרו את אחת מהאופציות ואחד היועצים שלנו יחזור אליכם.
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פנייתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
השותפים שלנו לדרך
מט"י ירושלים
מט"י  ירושלים מניעים את עולם היזמות קדימה.  חלוצי הפתרונות ליזמים ולבעלי עסקים.