Paste this code as high in the of the page as possible:

מחלקת ייעוץ - נהלים ומדיניות ביטול

נהלים ומדיניות ביטול
הנני מאשר/ת, כי ידוע לי, שכל ייעוץ אשר יינתן לי על ידי יועצי המרכז לטיפוח יזמות, הינו בגדר המלצה בלבד. הייעוץ הניתן הוא עסקי בלבד ואין בו משום ייעוץ משפטי או מיסויי. האחריות ליישום העצות שאקבל, תחול עלי בלבד, ואני מוותר/ת בזאת על כל טענה של רשלנות ו/או הפרת חוזה ו/או הטעיה מצד המרכז לטיפוח יזמות.

  • הנני מוותר/ת בזאת על זכותי להגיש תביעה, מכוח סוג ומין שהוא, כנגד המרכז לטיפוח יזמות, עקב ו/או בקשר לייעוץ שאקבל על ידי המרכז ועובדיו, ועקב כל נזק ישיר או עקיף אשר ייגרם לי עקב הייעוץ.
  • מט"י - הצוות והיועצים - מתחייבים לשמור על סודיות מלאה בכל עניין הקשור לעסק ו/או לרעיון העסקי אשר יוגש לנו כאמור, ולא לעשות בו כל שימוש, מכל סוג שהוא, למעט לצרכי הסיוע המבוקש.
  • ברור לי כי בכל מקרה של איחור מעל 10 דקות לפגישה אחויב בתשלום בגין זמן האיחור וכי אי הגעה לפגישה תחויב בתשלום מלא במידה ולא הודעתי על ביטול 24 שעות מראש לכל הפחות.
  • יש להשלים את מכסת שעות הייעוץ במסגרת הזמן – ולא יאוחר משלושה חודשים מיום התשלום.
  • ניתן לקבל החזר כספי באופן יחסי, במידה ומכסת שעות היעוץ עליהן שולם מראש לא נוצלו במסגרת הזמן שנקבעה, ולא יאוחר משלושה חודשים מיום התשלום.
  • בקשה להחזר כספי תבוצע בכתב בלבד למייל של רכז/ת הייעוץ.

צרו איתנו קשר
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פניתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
קורסים, תכניות ושירותים נוספים
רוצים ללמוד, להקים עסק או לקבל הלוואה מיוחדת?
אל תסתבכו! בחרו את אחת מהאופציות ואחד היועצים שלנו יחזור אליכם.
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פנייתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
השותפים שלנו לדרך
מט"י ירושלים
מט"י  ירושלים מניעים את עולם היזמות קדימה.  חלוצי הפתרונות ליזמים ולבעלי עסקים.