Paste this code as high in the of the page as possible:

מאמרים | ההבדלים בין תזרים מזומנים לדו"ח רווח והפסד

ההבדלים בין תזרים מזומנים לדו"ח רווח והפסד

לא פעם חל בלבול וניכרת נטייה לחשוב שמדובר באותו הדבר המפרט הכנסות, הוצאות וכיו"ב. במאמר זה נסביר את ההבדלים בין שני הדוחות ואת המשמעויות והמסקנות הקשורות בנושא. 

נתחיל בהגדרות:

דו"ח רווח והפסד - דו"ח רווח והפסד כולל את פירוט ההכנסות וההוצאות של העסק לתקופה מוגדרת, עפ"י מסמכים המתקבלים במהלך הפעילות העסקית השוטפת. אין בדו"ח זה התייחסות למועד הכנסת/הוצאת הכספים בפועל. למעשה הוא מורכב מסך החשבוניות שהוציא העסק בלי קשר למועד קבלת התשלום עליהן, ומסך ההוצאות השונות: הוצאותת משרדיות, שכירות, קניות, הנה"ח, משכורות, תשלומים לספקים, גם כאלה שטרם שולמו. ההפרש בין ההכנסות להוצאות מציג את הרווח לתקופה המוגדרת. 

תזרים מזומנים – דו"ח תזרים המזומנים מפרט את תקבולי העסק בפועל ואת תשלומי ההוצאות בפועל. באמצעות הדו"ח יכול בעל עסק לבחון את יכולתו לעמוד בכלל ההתחייבויות הכספיות של העסק ובמסגרת האשראי השוטפת שלו. אם הדו"ח מצביע על בעיה בתזרים, המתבטאת בכך שההוצאות בפועל גבוהות מההכנסות בפועל יש לנקוט צעדים מאזניםם כגון: הזרמת הון עצמי, הגדלת מסגרת האשראי, בקשת הלוואה בנקאית, ביצוע מרתון גבייה מלקוחות חייבים ועוד. 

נמשיך בהבדלים: 
כל אחד משני הדוחות מציג את המצב הכספי של העסק מזווית אחרת. תזרים המזומנים מתייחס להיבטים שאינם זוכים להתייחסות בדו"ח רווח והפסד. לדוגמה: 
רישום עם מע"מ – בתזרים מזומנים נרשמות ההכנסות וההוצאות כולל מע"מ, וכן נרשם תשלום המע"מ לרשות המסים. בדו"ח רווח והפסד אין התייחסות למע"מ. 
הלוואות – בתזרים מזומנים מופיעים תשלומי הקרן והריבית של ההלוואה, בעוד בדו"ח רווח והפסד נרשמים רק תשלומי הריבית הנחשבים כהוצאה. 
התייחסות לתנאי תשלום – דו"ח רווח והפסד בנוי בהתאם למועדי החשבוניות ללא התחשבות בתשלום הכסף בפועל, בעוד תזרים המזומנים מתייחס למועד תנועת התקבולים וההוצאות בפועל.  

ונסיים במשמעויות: 
• על מנת שעסק לא ייקלע לקשיי תזרים, יש לנהל דו"ח תזרים מזומנים מדויק וקפדני. 
• עסק עלול שלא לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות השוטפות למרות שעפ"י נתוני דו"ח רווח והפסד הוא נחשב לרווחי. במקרה כזה, המשמעות היא שהוא אינו רווחי דיו כדי לכסות התחייבויות שלא מופיעות בדו"ח רווח והפסד. 
• יתכן מצב בו תזרים המזומנים שלילי ודו"ח רווח והפסד חיובי, מכיוון שיש תקבולים שהוצאו עבורם חשבוניות ונרשמו בדו"ח רווח והפסד, אך התשלום טרם נגבה מהלקוחות. מצב כזה ייתכן גם כתוצאה מכך שהעסק לא עומד בהתחייבויות שאינן רשומות בדו"ח רווח והפסד. 
• יתכן מצב בו תזרים המזומנים חיובי ודו"ח רווח והפסד שלילי, כתוצאה מדחיית תשלום לספקים שהחשבוניות שהוציאו כבר נרשמו כהוצאה, או כתוצאה מהזרמת הלוואות או כספים שלא קשורים להכנסות מהעסק. 

כמו בכל דבר, האידיאל נמצא באיזון: תזרים מזומנים ודו"ח רווח והפסד המציגים שניהם מגמה חיובית, מעידים שמדובר בעסק שעומד בהתחייבויותיו ומספק רווח לבעליו.

מט"י - המרכז לטיפוח יזמות בירושלים (ע"ר) מעניק ייעוץ וליווי עסקי, מסייע בגיוס מימון לעסק ומקיים קורסים והדרכות ליזמים ולבעלי עסקים. 
הרעיון שלך - הניסיון והמקצועיות שלנו. 

רוצים ללמוד, להקים עסק או לקבל הלוואה מיוחדת?
אל תסתבכו! בחרו את אחת מהאופציות ואחד היועצים שלנו יחזור אליכם.
כן, אני רוצה להמשיך להיות בקשר!
תודה על פנייתכם
ההודעה התקבלה במערכת,
נציג שלנו יחזור אליכם בקרוב.
השותפים שלנו לדרך
מט"י ירושלים
מט"י  ירושלים מניעים את עולם היזמות קדימה.  חלוצי הפתרונות ליזמים ולבעלי עסקים.